วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงาานครัว จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๗ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 52 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง