วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาเครื่องดับเพลิง (ชนิด CO๒) จำนวน ๘ ถัง และก๊าซหุงต้ม ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๒ ถัง และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เช่น เปลลำเลียงผู้ประสบภัย , เชือกกู้ภัย , เชือกโรยตัว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจะ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัย ยอดผล ถึงกลุ่มบ้านนายจำนอง สร้อยแสง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคันคลองหนองไทร หมู่ที่ 9 บริเวณต่อจากกลุ่มบ้านนางสมจิตร สีดา ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนางก้าน หลักทอง ถึงกลุ่มบ้านนางเกลี้ยง กัญวิเศษ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล (SUBMERSBLE PUMP) ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ เพื่อนำมาใช้ซ่อมแซม บำรุงรักษา ประปาภายในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 4.00 เมตร บริเวณบ้านนางสาวสายบัว วงศ์คำสอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง