วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกโดยการเสริมผิวคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถนนเส้นสมานมิตร-ซับเขมร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อใช้ในการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเวลากลางคืน จำนวน 15 หลักๆ ละ 60 บาท จำนวน 7 วัน และจ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 1 หลัง จำนวน 7 วัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณกลุ่มบ้านนายไพรัช ขำกระจ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีั ขนาดท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 195.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อใช้ในการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเวลากลางคืน จำนวน 15 หลักๆ ละ 60 บาท จำนวน 7 วัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญ , บัตรบันทึกการฉีดวัคซีนของสุนัขและแมว , เข็มฉีดยา เบอร์ 22 และกระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 3 cc. จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณทางโค้ง บริเวณคันคลองจากแทงค์น้ำถึงหน้าบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ความยาว 60.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล ซอยหนองผ่ำ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ความยาว 204.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำคลองจนถึงบ้านนายสวัสดิ์ ดาวดวงสุข หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยกลุ่มบ้านจำนงค์ ฟาร์ม ถึงกลุ่มบ้านสุมนทิพย์ ฟารฺ์ม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเป่าบ่อน้ำบาดาลในตำบลคลองเรือ จำนวน 4 บ่อ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสรอรรถ ทับสาร หมู่ที่ 5 ซอย 1 บริเวณร้านสังฆภัณฑ์ หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายไพรรัตน์ ก้านพลู และหมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนางสาวสุนิสา สืบจุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง