องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน เสริมสร้างการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส อันจะส่งผลในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

2023-11-20
2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09