องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดงาน “MOI Waste Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00- 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดงาน “MOI Waste Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

🌺ทั้งนี้ได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะตำบลคลองเรือและดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล 🌺

🕍ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Re-use) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

3. เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ และคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นำไปขายสร้างรายได้เข้าชุมชน

 

2024-07-02
2024-06-19
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-05-31
2024-03-20
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21