องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
นางศิริวรรณ  เขียวคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086-7699-235

นางสาววรรณิศา  เครือศรี นางสาวศิวาการ บุญกาญจน์
นางสาวศิริพร  คัมภิรานนท์
นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาวศิริวรรณ เกสิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายกฤษฎา พูนเพ็ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานนายสราวุธ คชประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
 


 
นายศรีสวัสดิ์  เภาดี
นางสาวปริยากร  หนูแดง
นางบุญมา  คุ้มครอง
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
คนงานทั่วไป
     
นางสาวธีริศรา มาเมือง
นายพิเชฐ  สุวรรณสิทธิ
นางสาวภัชราภา ตะเฆ้ทอง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป