องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
กองการศึกษานางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.09-1803-1599
นางสาวสาหร่าย บัวทอง
นางสาวจิรวรรณ  บัวอุย
ครูชำนาญการ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเสาวณีย์  ศรีบุญจันทร์
นางสาวบงกช  คชรินทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
คนงานทั่วไป