องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 

 
  นายกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์
 

ปลัดอ อบต.คลองเรือ

โทร.09-7294-1352


   
  นางสาวสุธาดา  ทรัพย์อนันต์  
 
รองปลัด อบต. คลองเรือ

โทร.08-9808-2926

 

นางศิริวรรณ  เขียวคำ
นางสาวน้ำอ้อย  วิมาโน นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.08-6769-9235

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.09-2487-8882

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.08-6536-9326

     
นางสาวปราณี  ศรีสุระ นางสุภิชา  เมฆขลา นางสาวปราณี  ศรีสุระ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.09-1803-1599

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.09-2492-1684

รักษาราชการผู้แทนอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.09-1803-1599