องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

          ๑. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

          ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

          ๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๔. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

          ๖. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์

          ๗. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้มีอย่างทั่วถึง

          ๘. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.      พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ

2.      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส   มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน   โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาตำบล

3.      ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้   คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น     มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

4.      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

5.      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

6.      พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วมคิด   ร่วมทำ   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.      พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ

2.      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส   มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน   โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาตำบล

3.      ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้   คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น     มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

4.      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

5.      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

6.      พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วมคิด   ร่วมทำ   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ