วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุ หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากขวดพลาสติก จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไปตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุ หลักสูตรไม้กวาดจากขวดพลาสติก จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู่้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไปตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 4119 สระบุรี เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลคลองเรือ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อแท่นหล่อเทียน ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ฐาน ๖ นิ้ว ปลาย ๕ นิ้ว จำนวน ๖ แท่น และขี้ผึ้งแผ่น จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม และไส้เทียน จำนวน ๑ กิโลกรัม เพื่อใช้ในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเข้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.37 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ข้างไหล่ทางพร้อมขุดตอและขนย้าย ถนนเส้นคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเข้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.37 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายชา เขียวสุภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1. มิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง