วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 7175 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0003) จำนวน 1 คัน เพื่อให้รถยนต์ที่ใช้ในราชการ มีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4666 สระบุรี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลคลองเรือ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4119 สระบุรี เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
โครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒)
20  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 1015 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 ที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง