องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สภา อบต.

 
 
  นายรวีโรจน์  บุษบา
 
  ประธานสภาฯ
 
นายสมัย  ลำดี
นายภูมิพัฒน์  ธนดิษฐภักดีพงศ์
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
นายสรอรรถ  ทับสาร
นางบุญยวีย์  เฉยชอบ
นางทองสุก  คำแพง  นายสมัย  พงษ์ภมร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
     
นายสุนทร  บุญมี นางอรวรรณ  ดวงเนตร นายสมศักดิ์  ขันแก้ว นายสุวัฒน์  นิลสุพัฒน์
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
 
   
นายสุเมธ  อ่อนศรี   นายประทวน  หุ่นสาระ นายนิภณ  พานทอง นายสมัย  ลำดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6   สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
 
 
นางสุนันท์  อ้อยแดง  นายบุญมี  โพธิ์น้อย  นายวินัย  ขัวญชัยโย
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายสมพงษ์  ปัญโญ นางชลณิธา  คชประเสิรฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10