องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [ 13 ก.ย. 2564 ]5
2 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]9
3 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 ก.ค. 2564 ]11
4 ประชาสัมพันธ์จากที่ดินจังหวัดสระบุรีช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 [ 14 ก.ค. 2564 ]10
5 กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) [ 9 มิ.ย. 2564 ]8
6 รับมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]12
7 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพระพุทธบาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ่งตำบลคลองเรือ เพื่อประเมินจิตและร่างกายก่อนเข้าสู่สถานสงเคราะห์ต่อไป [ 7 มิ.ย. 2564 ]15
8 📢📢📢 ประกาศเรื่อง "การปิดสถานที่ราชการเพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเปิดทำการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564" 📅📅📅 📢& [ 3 พ.ค. 2564 ]7
9 การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลองเรือ [ 7 เม.ย. 2564 ]9
10 ประกาศ เรื่องยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 18 มี.ค. 2564 ]8
11 กองสวัสดิการสังคมพร้อมภาคิเครือข่ายออกช่วยเหลือครอบครัวยากไร้และเด็กด้อยโอกาสภายในพื้นที่ตำบลคลองเรือ 11 มีนาคม 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]6
12 รับโอนข้าราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง นโยบายการต่อต้านสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ก.พ. 2564 ]9
14 โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (covid 19) [ 11 พ.ย. 2563 ]10
15 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 15 ต.ค. 2563 ]7
16 สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563/1 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
17 สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563/2 [ 1 ต.ค. 2563 ]5
18 สรุปผู้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
19 สรุปการอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]6
20 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8