องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานปลัด

 
นางสุภาพร ศรีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวศิริวรรณ เกสิน
นางวรรณพัชร  สว่างแสง
นายกฤษฎา พูนเพ็ง
นางสาวสายฝน  อินธิสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จพง.ป้องกันฯ ปฎิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศรีสวัสดิ์  เภาดี
นางสาวปรียากร  หนูแดง
พนักงานขับรถ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายเกริกวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางสาวเสาวนีย์  ศรีบุญจันทร์
พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง