องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานปลัด

 
นางศิริวรรณ  เขียวคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 

นางสาวศิริวรรณ เกสิน

นายกฤษฎา พูนเพ็ง
นางสาวศิวาการ บุญกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จพง.ป้องกันฯ ปฎิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
       
นายศรีสวัสดิ์  เภาดี
นางสาวปรียากร  หนูแดง
พนักงานขับรถ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   
นายเกริกวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวเสาวนีย์  ศรีบุญจันทร์ นางสาวบุญมา  คุ้มครอง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง