องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

นางน้ำอ้อย วิมาโน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวณัฏฐ์นรีย์  ศิลมั่น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางนภาพร ชิณวร
นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรดา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
นางสาวชวนพิศ  บัวหลาย นางสาวพิไลวรรณ  จำปาทอง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง