องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

นางน้ำอ้อย วิมาโน
หน.ฝ่ายการเงิน รก.ผอ.กองคลัง
นางนภาพร ชิณวร
นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรดา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานน.ส.จิรวรรณ  บัวอุย
น.ส.ชวนพิศ  บัวหลาย
น.ส.พิไลวรรณ  จำปาทอง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง