องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง

 
นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นายอำนาจ  อาษาพันธ์ นางสาวมาริสา  แหยมนุช นางสาวเต็มเดือน  ฤทธิ์ทอง
พนักงานจดมาตราน้ำ พนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายค้ำ  อินแก้ว
นายประมวล  เบ้าศรี
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

นายสมจิตร  แดงสมสอาด
นายประทวน  ปิ่นภัย
 พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง