องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง

 
นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายอำนาจ  อาษาพันธ์ นางสาวเต็มดวง  ฤทธิ์ทอง
พนักงานจดมาตราน้ำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นายประมวล  เบ้าศรี
นายประทวน  ปิ่นภัย
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง


 
นางสาวนริศรา  แพงท้าว
นางสาวเจนจิรา  เจริญจิตต์ นายโชคชัย  ชูเชิด
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมารายวัน (งานประปา)
     
นายเสนาะ  อุดมสุข
นายศุกร์  สักลอ
นายนพพล  ทศพร
พนักงานจ้างเหมารายวัน (งานประปา) พนักงานจ้างเหมารายวัน (งานไฟฟ้า) พนักงานจ้างเหมารายวัน (งานไฟฟ้า)