องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองการศึกษา

นางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสาหร่าย บัวทอง
นางวิชิตา ประสานสุขถาวร
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1

นางสาวเสาวณีย์  ศรีบุญจันทร์
นางสาวจิรวรรณ  บัวอุย
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง