องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 

 
  นายกษชพัฒน์  ธนดิษฐ์ภักดีพงศ์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

   
  นางสาวสุธาดา  ทรัพย์อนันต์  
 
รองปลัด อบต. คลองเรือ
 

นางศิริวรรณ  เขียวคำ
นางสาวน้ำอ้อย  วิมาโน นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด หน.ฝ่ายการเงิน รก.ผอ.กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวปราณี  ศรีสุระ นางสุภิชา  เมฆขลา นางสาวปราณี  ศรีสุระ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม