องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 

 
  นายกษชพัฒน์  ธนดิษฐ์ภักดีพงศ์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

  1  
  -ว่าง-  
 
รองปลัด อบต. คลองเรือ
 


นางศิริวรรณ  เขียวคำ
นางสาวน้ำอ้อย  วิมาโน นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด หน.ฝ่ายการเงิน รก.ผอ.กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวปราณี  ศรีสุระ นางสุภิชา  เมฆขลา นางสาวปราณี  ศรีสุระ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม