องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวเสาวนีย์  ศรีบุญจันทร์
นายพานิช  สลัดถ้อย
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างนายสำรวย  วิลัยทอง
นายสุวรรณ  วิลัยทอง
นายมนัส  ทั่งทอง
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง