องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเสาวนีย์  ศรีบุญจันทร์
นายชัยสิทธิ์  ทองอยู่
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา

นายสำรวย  วิลัยทอง
นายสุวรรณ  วิลัยทอง
นายมนัส  ทั่งทอง
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา