องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
นางสุภิชา  เมฆขลา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นายไพโรจน์  สุขผ่อง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.จพง.ป้องกันฯ
 
นายวัฒนพงษ์  นาโสก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นางสาวภิญญดา  จันทร์แย้ม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน