องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 ก.ค. 2564 ]5
2 การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลองเรือ [ 7 เม.ย. 2564 ]8
3 ประกาศโอน ย้าย นักวิชาการศึกษา 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]17
4 ประกาศโอน ย้าย ผอ.สาธารณสุข 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]7
5 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 12 พ.ย. 2563 ]8
6 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 12 พ.ย. 2563 ]5
7 ประกาศ เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2 [ 12 พ.ย. 2563 ]6
8 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 12 พ.ย. 2563 ]7
9 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 12 พ.ย. 2563 ]6
10 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 พ.ย. 2563 ]7
11 ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2563 ]5
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]8
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2563 ]8
14 นโยบายพัฒนาบุคคลากร 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]8
15 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]15
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
17 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 61 [ 15 ต.ค. 2562 ]9
18 รายชื่อผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกเข้ารับการเลือกสรรให้เข้ารับการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ [ 8 ก.ค. 2562 ]7
19 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการเลือกสรรให้เข้ารับการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ [ 1 ก.ค. 2562 ]9
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
 
หน้า 1|2