องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ธ.ค. 2563 ]3
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]4
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535 [ 23 ธ.ค. 2563 ]4
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]4
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2559 [ 23 ธ.ค. 2563 ]5
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) [ 23 ธ.ค. 2563 ]7
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]5
8 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]5
9 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]6
10 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 22 พ.ค. 2563 ]8
11 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) [ 10 มิ.ย. 2562 ]8
12 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]9
13 พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต. ฉบับที่ 5 [ 22 เม.ย. 2562 ]7
14 พรบ.สภาตำบลและ อบต.ฉบับที่ 6 [ 22 เม.ย. 2562 ]7
15 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ฉบับที่ 7 [ 22 เม.ย. 2562 ]7
16 พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. 2537 [ 22 เม.ย. 2562 ]7
17 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 [ 22 เม.ย. 2562 ]8
18 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 2 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]8
19 รบ.มท. ข้อบังคับประชุมสภา พ.ศ.2547 [ 22 เม.ย. 2562 ]8
20 รบ.มท. ข้อบังคับประชุมสภา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2554 [ 22 เม.ย. 2562 ]5
 
หน้า 1|2|3