องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตําบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่6 2552 [ 16 ธ.ค. 2562 ]4
2 พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2522 [ 16 ธ.ค. 2562 ]4
3 พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2550 [ 16 ธ.ค. 2562 ]4
4 คู่มือ Nacc Plan [ 1 มี.ค. 2562 ]4
5 แบบคำขอการใช้ถังขยะ [ 28 ก.พ. 2562 ]4
6 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 28 ก.พ. 2562 ]2
7 แผนดำงานตามข้อบัญญัติ 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]4
8 สรุปสาระสําคัญของร างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]2
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 9 พ.ย. 2561 ]3
10 พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม [ 9 พ.ย. 2561 ]3
11 พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]3
12 พรบ.จราจรทางบก [ 9 พ.ย. 2561 ]4
13 พรบ.คุ้มครองแรงงาน [ 9 พ.ย. 2561 ]2
14 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างแรงงาน [ 9 พ.ย. 2561 ]4
15 กฎหมายมาตรฐานแรงงาน [ 9 พ.ย. 2561 ]5
16 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดหางาน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]2
17 คู่มือ รับสถานการณ์ “น้ำท่วม” [ 9 มิ.ย. 2561 ]2
18 คู่มือประชาชนสำหรับการป้องกันน้ำท่วม [ 9 มิ.ย. 2560 ]2
19 โรคมือเท้าปาก [ 9 มิ.ย. 2560 ]2
20 การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น [ 9 มิ.ย. 2560 ]2
 
หน้า 1|2