องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 25 ก.ย. 2560 ]177
362 คำสั่งประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 ก.ย. 2560 ]143
363 คู่มือสำหรับประชาชนและสิทธิประชาชน [ 25 ก.ย. 2560 ]134
364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 25 ก.ย. 2560 ]132
365 มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสาร [ 25 ก.ย. 2560 ]128
366 การสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2560 ]140
367 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 16 พ.ย. 2559 ]129
368 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 60 [ 16 พ.ย. 2559 ]143
369 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ชุดที่ ๑ [ 16 พ.ย. 2559 ]138
370 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ชุดที่ ๒ [ 16 พ.ย. 2559 ]141
371 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ [ 16 พ.ย. 2559 ]140
372 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน [ 16 พ.ย. 2559 ]141
373 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]129
374 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2559 ]121
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2559 ]130
376 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 30 พ.ย. 542 ]113
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19